Politikamız

Entegre Politikamız

 • Güvenilir, şeffaf, adil, yenilikçi, vatandaşlık ilkelerine bağlı bir hizmet sunmak,
 • Doğaya saygılı, çevre konusunda kurumsal ve toplumsal duyarlılığı artırarak çevre kirliliğini azaltmak;
 • Kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak, hizmette verimliliği yakalamak,
 • Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak; ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmeyi sağlamak,
 • Hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı ilke edinmek,
 • Kültürel farklılıkları dikkate alarak, kültürel potansiyelleri harekete geçirmek,
 • Kentli olma bilincini artırmaya yönelik aktiviteleri gerçekleştirmek ve bu yönde yapılan aktiviteleri desteklemek,
 • Sosyal dayanışma ve sosyal birliktelikleri desteklemek,
 • Mevzuat ve standartlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmak ve yenilikleri sürekli uygulamak, Kaliteyi sürekli iyileştirmek, ilkemizdir.

Av. Abdurrahman DURSUN / Belediye Başkanı
 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikamız

Sultangazi Belediyesi Yönetimi; ISO/IEC 27001:2013 Standardı kapsamında belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013 Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür.

Bilgi Güvenliği Politikamızın Ana İlkeleri olarak;
 • Sultangazi Belediyesin bünyesinde, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Sultangazi Belediyesi, hizmet verdiği vatanadaşlara,Personeline,Tedarikçilerine ve çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
 • Bilgi varlıkları üzerinde muhtemel riskleri tespit etmek,risk kabulü,riskten kaçınma,risk azaltma,risk kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemleri kullanarak bir risk yönetimi oluşturmayı sağlamayı,
 • Yasal mevzuattan,sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi sağlamayı,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
 • İç ve dış kasıtlı veya kasıtısız her türlü tehditlere karşı, kurum bilgilerini korumayı sağlamayı,
 • Bilginin gizliliği ve bütünlüğü, bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
 • İş sürekliliğini sağlayarak ve olası hasarları en aza indirmeyi,
 • Sürekli İyileştirme faaliyetleri için çaba sarf ederek, Teknolojik ihtiyaçlara göre değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen saklama,iletim ve kullanma ortamlarına uyum sağlamayı,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgil çalışmaların sürekliliğini sağalayarak Yönetim sistemi yaşam döngüsü içerisinde sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • BGYS Politikalarımızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahüt ederiz.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Sultangazi Belediyesi; veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Sultangazi Belediyesi olarak, kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. Sizlerin haklarını ve veri sorumlusu olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek Kanun kapsamında çalışmalarımıza ve eğitimlerimize devam etmekteyiz. Sultangazi Belediyesi personelleri, taşeron personelleri, çözüm ortakları ve ziyaretçileri; kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Belediyemiz nezdinde işlenen kişisel verilerinizi, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluk ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalınarak, 5. ve 6. maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde işlemekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
İlgili kanunlardan doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Tarafımızca imzalanan sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
Tarafımızca imzalanan sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,
İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması,
Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması,
Kamu güvenliğini, kamu düzeninin devamını sağlamak,
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortam güvenliğinin sağlanması,
Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak,
Etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi,
Sosyal, kültürel vb. hizmetlerin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak,
Şikayet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek,
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLAR İLE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ
İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar kapsamında ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak;

Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,
Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,
Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,
Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara aktarmaktayız.

KANUN'UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Belediyemize başvuruda bulunarak aşağıda bulunan, Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeyi,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Konu ile ilgili başvurularınızı kvkk@sultangazi.bel.tr adresine yazılı olarak yapmanız halinde talebiniz Belediyemizce işleme konulabilecektir.